Erwin Panofsky, 1892 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğmuştur.  Berlin, Münih ve Freiburg üniversitelerinde eğitim gördükten sonra,1921 yılında Hamburg Üniversitesinde, sanat tarihi dersleri vermeye başlamıştır. 1926- 1933 yılları arasında, aynı üniversitede profesör olarak çalışmalarına devam etmiştir. İlerleyen yıllarda New York Üniversitesinde ders vermek amacıyla Amerika'ya gitmiştir. Hitler'in yönetimi ele almasıyla dönmekten vazgeçip Amerika'ya yerleşmiştir. Bu süreçte birçok ulusal akademide görev aldığı bilinmektedir. Yaşamına Amerika'da devam eden Panofsky,1968 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 

Studies in Iconology: Humanist Themes in the Art of the Renaissance (İkonoloji İncelemeleri: Rönesans Sanatında Hümanist Temalar), Albrecht Dürer incelemesi ve 1955 tarihli Meaning in Visual Arts (Görsel Sanatlarda Anlam) olmak üzere eserlerinin birçoğu günümüzde yayımlanmaktadır. Panofsky özellikle sanat eserlerindeki simgeler ve ikonografi ile ilgili çalışmaları ile tanınmıştır. Perspektif Simgesel Bir Biçim, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe ve İkonoloji Araştırmaları günümüzde yayımlanan, Türkçe olarak kolaylıkla bulabileceğiniz kitaplarıdır.

İkonografik ve İkonolojik Çözümleme Yöntemi

Erwin Panofsky, tarafından geliştirilen bu yöntem ön- ikonografik inceleme, ikonografik inceleme veya tanımlama ve ikonolojik inceleme olarak üç aşamadan oluşmaktadır.

1.Ön- İkonografik İnceleme 

Doğal anlamın oluşturulduğu ilk adımı Panofsky, Ön ikonografik İnceleme olarak adlandırmıştır. Olgusal anlam ve ifadesel anlam olmak üzere iki çözümleme ile ulaşılan doğal anlam, görülen nesnelerin yalın biçimde aktarılmasıdır. Eserde görülen biçimleri nesnelere benzetilerek ve bu biçimler arasındaki ilişkiyi belirleyerek olgusal anlamı, ardından ise bu biçimlerin ifade ettiği anlamları saptayarak eserin ifadesel anlamını elde ederiz. Böylece doğal anlama ulaşılır. Bu aşamada herhangi bir bilgi birikimi gerekmez, resimde görülen her şey olduğu gibi aktarılır.

2. İkonografik İnceleme 

İkonografik İnceleme olarak adlandırılan ikinci adımda, eserde ilk bakışta göremediğimiz ve gündelik pratik deneyimlerimiz ile açıklayamayacağımız, birtakım bilgilerle elde edilebilen, kapalı anlam açıklanır. Bu anlama uzlaşımsal anlam denilmektedir. İkonografik inceleme için imgelerin doğru tanımlanması gereklidir. Başka bir tanımlama ise, "Sanat yapıtında betimlenmiş olan biçimlerle, tema ve kavramlar arasında bir bağ kurulması, imgelerin çözümlenerek öykü ve alegorilerin saptanmasıdır şeklindedir"(Bozdaş ve Nazan, 2010: 321).

3. İkonolojik İnceleme

Son adımı Panofsky’nin sanat yapıtının içeriği olarak belirtiği, İkonolojik İnceleme oluşturur. Eserin oluştuğu dönemi, bu dönemin kültürünü ve sanatçının bu süreç içerisinde psikolojisi, kişiliği göz önüne alınarak eser analiz edilir. Bu aşama, Panofsky’nin yönteminin en üst aşamasıdır(Dağlıoğlu ve İnce, 2018: 950).

Boztaş, Ekin ve Düz, Nazan (2018.) İkonografik Ve İkonolojik Eleştiri Yöntemine Göre Tıntoretto’nun “İsa’nın Vaftiz” Adlı Eserinin Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,7 (29),  320- 329. 

Dağlıoğlu, Aysel ve İnce, Metin (2018). İkonografi Ve İkonoloji Eleştiri Yöntemine Göre Salvador Dali’nin “Çarmıhtaki Aziz Juan İsa’sı” Adlı Eserinin Analizi. Ulakbilge Dergisi, 6 (26), 945- 965.