Acara, Meryem (1990). Türkiye Müzelerindeki Bizans Madeni Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Acara, Meryem (1997). Bizans Maden Sanatında Dini Törenler Sırasında Kullanılan (Liturjik) Eserler, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Şahin, Faruk (2007). Tokat Müzesinde Bulunan Bizans Dönemi Rölikerleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Ünlüler, Yakup (2019). Kapadokya Bölgesi Müzelerindeki Bizans Dönemine Ait Madeni Haçlar, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Barış, Şener (2011). Bolu Müzesi Bizans Dönemi Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Yıldırım, Berna (2017). Amorium Kazıları Büyük Mekân Maden Buluntuları, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Çalikbaş, Ersin (2016). Parion Kazısı Metal (Bronz-Demir-Kurşun) Buluntuları, Doktara Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Acara, Meryem (2010). Hıristiyanlıkta Haç Kültü ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Haç. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Acara, Meryem. (2005). Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bizans maden eserleri: Ağırlıklar ve haçlar. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 51-58 

Acara, Meryem (2020). Bizans Maden Sanatı Dini Törenler Sırasında Kullanılan (Liturjik) Eserler. Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Acara, Meryem (2015). Komana Kazısı Metal Buluntularından Bir Grup: Roliker Haçlar.  (Editörler: D.B. Erciyas ve M.N. Tatbul). Komana Ortaçağ Yerleşimi. İstanbul: Ege Yayınları, 167- 181. 

Koçyiğit,  Oğuz (2018). Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Bizans Dönemi Maden Haçlar. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 35 (2), 110-121.  (doi: 10.32600/huefd.430267)

Çakmakçı, Zeynep (2017). Şükrü Tül Eski Eser Koleksiyonu’ndaki Bizans Dönemi Madeni Eserleri. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 0(15), 45 - 61.  (ISSN: 1304-2440 / 2667-5013)

Çetin, Cengiz (2015). Isparta Müzesi'nden Bir Grup Bronz Eser. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0 (20), 11-31.

Acara, Meryem (2004). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Ermeni Haçı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (1), 143-151. 

Metin, Hüseyin (1019). Burdur Müzesi’nden Bir Röliker Haç. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 413-418. 

Acara, Meryem (1998). Bizans Döneminde Aydınlatma Düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde Kul anılan Aydınlatma Gereçleri. Adalya, 2, 74- 76. 

Buyruk, Hasan (2014). Silifke Müzesi’ndeki Haç Rolikerler. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 7 (33), 504- 512. 

Buyruk, Hasan (2013). Giresun Müzesinde Bulunan Haç Rolikerler. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, 7 (29), 136- 144.

Altun, F. İmrana ve Erginer G. Elif (2020). İzmir Arkeoloji Müzesi Envanterine Kayıtlı Bir Grup Bronz Eser. Sanat Tarihi Dergisi, 29, 541- 565. (DOI: 10.29135/std.690800)

Atasoy, Sümer (1981). Bizans ve Osmanlı Döneminde Madenler,  Sanat Tarihi Yıllığı, 11, 31-36. (https://dergipark.org.tr/en/pub/iusty/issue/34328/379979)